စကားလံုး
ကိုယ္ခႏၶာ

 • ကိုယ္ခႏၥာ

  からだ

  • カラダ
  • karada
  body
 • ေခါင္း

  あたま

  • アタマ
  • atama
  head
 • လည္ပင္း

  くび

  • クビ
  • kubi
  neck
 • ပါးစပ္

  くち

  • クチ
  • kuchi
  mouth
 • မ်က္လံုး

  • me
  eye
 • ႏွာေခါင္း

  はな

  • ハナ
  • hana
  nose
 • နား

  みみ

  • ミミ
  • mimi
  ear
 • လည္ေခ်ာင္း

  のど

  • ノド
  • nodo
  throat
 • လက္

  • te
  hand
 • လက္ေခ်ာင္း

  ゆび

  • ユビ
  • yubi
  finger
 • လက္ေမာင္း

  うで

  • ウデ
  • ude
  arm
 • ဗိုက္

  はら

  • ハラ
  • hara
  stomach
 • ခါး

  こし

  • コシ
  • koshi
  waist
 • ေျခေထာက္

  あし

  • アシ
  • ashi
  leg
 • ဒူး

  ひざ

  • ヒザ
  • hiza
  knee
 • ေျခ

  あし

  • アシ
  • ashi
  foot
 • လွ်ာ

  した

  • シタ
  • shita
  tongue
 • သြား

  • ha
  tooth
 • ပခံုး

  かた

  • カタ
  • kata
  shoulder
 • ေနာက္ေက်ာ

  せなか

  • セナカ
  • 背中
  • senaka
  back