စကားလံုး
ေန႔စဲြ

 • တေန႔က

  おととい

  • オトトイ
  • 一昨日
  • ototoi
  day before yesterday
 • မေန႔က

  きのう

  • キノウ
  • 昨日
  • kinō
  yesterday
 • ဒီေန႔

  きょう

  • キョウ
  • 今日
  • kyō
  today
 • မနက္ျဖန္

  あした

  • アシタ
  • 明日
  • ashita
  tomorrow
 • သန္ဘက္ခါ

  あさって

  • アサッテ
  • 明後日
  • asatte
  day after tomorrow
 • အရင္အပတ္

  せんしゅう

  • センシュウ
  • 先週
  • senshū
  last week
 • ဒီတပတ္

  こんしゅう

  • コンシュウ
  • 今週
  • konshū
  this week
 • ေနာက္အပတ္

  らいしゅう

  • ライシュウ
  • 来週
  • raishū
  next week
 • အရင္လ

  せんげつ

  • センゲツ
  • 先月
  • sengetsu
  last month
 • ဒီလ

  こんげつ

  • コンゲツ
  • 今月
  • kongetsu
  this month
 • ေနာက္လ

  らいげつ

  • ライゲツ
  • 来月
  • raigetsu
  next month
 • မႏွစ္က

  きょねん

  • キョネン
  • 去年
  • kyonen
  last year
 • အခုႏွစ္

  ことし

  • コトシ
  • 今年
  • kotoshi
  this year
 • ေနာင္ႏွစ္

  らいねん

  • ライネン
  • 来年
  • rainen
  next year
 • ေန႔တိုင္း

  まいにち

  • マイニチ
  • 毎日
  • mainichi
  every day
 • အပတ္စဥ္

  まいしゅう

  • マイシュウ
  • 毎週
  • maishū
  every week
 • မနက္တိုင္း

  まいあさ

  • マイアサ
  • 毎朝
  • maiasa
  every morning
 • ညတိုင္း

  まいばん

  • マイバン
  • 毎晩
  • maiban
  every night
 • ႏွစ္တိုင္း

  まいとし

  • マイトシ
  • 毎年
  • maitoshi
  every year
 • ဒီမနက္

  けさ

  • ケサ
  • 今朝
  • kesa
  this morning
 • ကေန႔ည

  こんばん

  • コンバン
  • 今晩
  • konban
  this evening
 • ေမြးေန႔

  たんじょうび

  • タンジョウビ
  • 誕生日
  • tanjōbi
  birthday