စကားလံုး
ရက္သတၱတပတ္ေန႔

 • တနဂၤေႏြေန႔

  にちようび

  • ニチヨウビ
  • 日曜日
  • nichi-yōbi
  Sunday
 • တနလၤာေန႔

  げつようび

  • ゲツヨウビ
  • 月曜日
  • getsu-yōbi
  Monday
 • အဂၤါေန႔

  かようび

  • カヨウビ
  • 火曜日
  • ka-yōbi
  Tuesday
 • ဗုဒၶဟူးေန႔

  すいようび

  • スイヨウビ
  • 水曜日
  • sui-yōbi
  Wednesday
 • ၾကာသပေတးေန႔

  もくようび

  • モクヨウビ
  • 木曜日
  • moku-yōbi
  Thursday
 • ေသာၾကာေန႔

  きんようび

  • キンヨウビ
  • 金曜日
  • kin-yōbi
  Friday
 • စေနေန႔

  どようび

  • ドヨウビ
  • 土曜日
  • doyōbi
  Saturday