စကားလံုး
ေန႔စဥ္သံုးပစၥည္း

 • သြားပြတ္တံ

  はぶらし

  • ハブラシ
  • 歯ブラシ
  • haburashi
  toothbrush
 • သြားတိုက္ေဆး

  はみがきこ

  • ハミガキコ
  • 歯磨き粉
  • hamigakiko
  tooth paste
 • မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ

  たおる

  • タオル
  • taoru
  towel
 • ဆပ္ျပာ

  せっけん

  • セッケン
  • 石鹸
  • sekken
  soap
 • ေဆးဝါး

  くすり

  • クスリ
  • kusuri
  medicine
 • ေဆးေကာ္ပတ္

  ばんそうこう

  • バンソウコウ
  • 絆創膏
  • bansōkō
  adhesive plaster
 • မ်က္စဥ္း

  めぐすり

  • メグスリ
  • 目薬
  • megusuri
  eye drops
 • ႏွာေခါင္းအုပ္

  ますく

  • マスク
  • masuku
  mask
 • အမႈိက္ပံုး

  ごみばこ

  • ゴミバコ
  • ゴミ箱
  • gomibako
  garbage can
 • ဖုန္သုတ္အဝတ္

  ぞうきん

  • ゾウキン
  • 雑巾
  • zoukin
  dust cloth
 • တံျမက္စည္း

  ほうき

  • ホウキ
  • hōki
  broom
 • ေကာ္ျပား

  ちりとり

  • チリトリ
  • 塵取り
  • chiritori
  dustpan
 • ေရျမဳပ္

  すぽんじ

  • スポンジ
  • suponji
  sponge
 • သြားၾကားထိုးတ

  つまようじ

  • ツマヨウジ
  • 爪楊枝
  • tsumayōji
  toothpick
 • တစ္ရွဴး

  てぃっしゅ

  • ティッシュ
  • tisshu
  tissue