စကားလံုး
ေရာဂါ

 • ေရာဂါ

  びょうき

  • ビョウキ
  • 病気
  • byōki
  sick
 • အေအးမိျခင္း

  かぜ

  • カゼ
  • 風邪
  • kaze
  cold
 • ေခါင္းကိုက္သည္

  ずつう

  • ズツウ
  • 頭痛
  • zutsū
  headache
 • ေခ်ာင္း

  せき

  • セキ
  • seki
  cough
 • ဗိုက္နာသည္

  ふくつう

  • フクツウ
  • 腹痛
  • fukutsū
  stomachache
 • ေသြးအားနည္းသည္

  ひんけつ

  • ヒンケツ
  • 貧血
  • hinketsu
  anemia
 • အဆုတ္ေရာင္နာ

  はいえん

  • ハイエン
  • 肺炎
  • haien
  pneumonia
 • ပိုးစားတဲ့သြား

  むしば

  • ムシバ
  • 虫歯
  • mushiba
  tooth decay