စကားလံုး
တည္ေနရာ

 • ေရွ႕

  まえ

  • マエ
  • mae
  front
 • ေနာက္

  うしろ

  • ウシロ
  • 後ろ
  • ushiro
  back
 • ညာ

  みぎ

  • ミギ
  • migi
  right
 • ဘယ္

  ひだり

  • ヒダリ
  • hidari
  left
 • အေပၚ

  うえ

  • ウエ
  • ue
  on
 • ေအာက္

  した

  • シタ
  • shita
  under
 • အလယ္

  なか

  • ナカ
  • naka
  in
 • အျပင္

  そと

  • ソト
  • soto
  outside
 • အၾကား

  あいだ

  • アイダ
  • aida
  between
 • ေျမာက္

  きた

  • キタ
  • kita
  north
 • အေနာက္

  にし

  • ニシ
  • 西
  • nishi
  west
 • အေရွ႕

  ひがし

  • ヒガシ
  • higashi
  east
 • ေတာင္

  みなみ

  • ミナミ
  • minami
  south