စကားလုံး
ကျောင်း

 • မူကြိုကျောင်း

  ようちえん

  • ヨウチエン
  • 幼稚園
  • yōchien
  kindergarten
 • မူလတန်းကျောင်း

  しょうがっこう

  • ショウガッコウ
  • 小学校
  • shōgakkō
  elementary school
 • အလယ်တန်းကျောင်း

  ちゅうがっこう

  • チュウガッコウ
  • 中学校
  • chūgakkō
  middle school
 • အထက်တန်းကျောင်း

  こうとうがっこう

  • コウトウガッコウ
  • 高等学校
  • kōtōgakkō
  high school
 • တက္ကသိုလ်

  だいがく

  • ダイガク
  • 大学
  • daigaku
  university
 • ကျောင်းဆရာ

  きょうし

  • キョウシ
  • 教師
  • kyōshi
  teacher
 • စာသင်ခန်း

  きょうしつ

  • キョウシツ
  • 教室
  • kyōshitsu
  classroom
 • အိမ္စာ

  しゅくだい

  • シュクダイ
  • 宿題
  • shukudai
  homework
 • စာမေးပွဲ

  しけん

  • シケン
  • 試験
  • shiken
  test