စကားလံုး
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး

 • လူကူးမ်ဥ္းက်ား

  おうだんほどう

  • オウダンホドウ
  • 横断歩道
  • ōdanhodō
  crosswalk
 • လမ္းဆံုလမ္းခြ

  こうさてん

  • コウサテン
  • 交差点
  • kōsaten
  intersection
 • မီးပြိဳင့္

  しんごう

  • シンゴウ
  • 信号
  • shingō
  signal
 • လူကူးဂံုးေက်ာ္တံတား

  ほどうきょう

  • ホドウキョウ
  • 歩道橋
  • hodōkyō
  footbridge
 • ရထားသံလမ္း

  ふみきり

  • フミキリ
  • 踏切
  • fumikiri
  railroad crossing
 • အျမန္လမ္းမ

  こうそくどうろ

  • コウソクドウロ
  • 高速道路
  • kōsokudōro
  highway
 • ကားသြားလမ္း

  しゃどう

  • シャドウ
  • 車道
  • shadō
  roadway
 • လမ္းေဘးေလွ်ာက္လမ္း|ပလက္ေဖာင္း

  ほどう

  • ホドウ
  • 歩道
  • hodō
  sidewalk
 • ဓာတ္ဆီဆိုင္

  がそりんすたんど

  • ガソリンスタンド
  • gasorinsutando
  gas station
 • ဂံုး/ကုန္းျမင့္

  さか

  • サカ
  • saka
  Slope
 • ေထာင့္

  かど

  • カド
  • kado
  corner
 • ရပ္

  とまれ

  • トマレ
  • 止まれ
  • tomare
  stop
 • မဝင္ရ

  しんにゅうきんし

  • シンニュウキンシ
  • 進入禁止
  • shinnyūkinshi
  no entry
 • တစ္လမ္းေမာင္း

  いっぽうつうこう

  • イッポウツウコウ
  • 一方通行
  • ippōtsūkō
  one-way
 • ယာဥ္မရပ္ရ

  ちゅうしゃきんし

  • チュウシャキンシ
  • 駐車禁止
  • chūshakinshi
  no parking
 • လမ္း

  みち

  • ミチ
  • michi
  road