စကားလံုး
ဟင္း

 • ငါးဟင္း

  さかなりょうり

  • サカナリョウリ
  • 魚料理
  • sakana-ryōri
  fish dishes
 • အသားဟင္း

  にくりょうり

  • ニクリョウリ
  • 肉料理
  • niku-ryōri
  meat dish
 • ၾကက္သားဟင္း

  とりにくりょうり

  • トリニクリョウリ
  • 鶏肉料理
  • toriniku-ryōri
  chicken dishes
 • ဝက္သားဟင္း

  ぶたにくりょうり

  • ブタニクリョウリ
  • 豚肉料理
  • butaniku-ryōri
  pork dishes
 • အမဲသားဟင္း

  ぎゅうにくりょうり

  • ギュウニクリョウリ
  • 牛肉料理
  • gyūniku-ryōri
  beef dishes
 • ဆိတ္သားဟင္း

  やぎにくりょうり

  • ヤギニクリョウリ
  • 山羊肉料理
  • yaginiku-ryōri
  goat meat dishes