စကားလံုး
မိုးေလဝသ

 • မိုးေလဝသ

  てんき

  • テンキ
  • 天気
  • tenki
  weather
 • ေနသာတယ္

  はれ

  • ハレ
  • 晴れ
  • hare
  sunny
 • မိုးအံု႔ေသာ

  くもり

  • クモリ
  • 曇り
  • kumori
  overcast
 • မို/မိုးရြာေသာ

  あめ

  • アメ
  • ame
  rain
 • ႏွင္း/ႏွင္းက်ေသာ

  ゆき

  • ユキ
  • yuki
  snow
 • မိုးႀကိဳး

  かみなり

  • カミナリ
  • kaminari
  thunder