စကားလံုး
ပင္လယ္စာ

 • ငါးက်ီးကန္း

  あじ

  • アジ
  • aji
  horse mackerel
 • ငါးေသတၱာငါး

  いわし

  • イワシ
  • iwashi
  sardine
 • မက္ကရယ္ငါး

  さば

  • サバ
  • saba
  mackerel
 • ဆာမြန္ငါး

  さけ

  • サケ
  • sake
  salmon
 • ငါးစလံုး

  さんま

  • サンマ
  • 秋刀魚
  • sanma
  pike
 • တူနာငါး

  まぐろ

  • マグロ
  • maguro
  tuna
 • ကဏန္း

  かに

  • カニ
  • kani
  crab
 • ျပည္ႀကီးငါး

  いか

  • イカ
  • 烏賊
  • ika
  squid
 • ေရဘဝဲ

  たこ

  • タコ
  • tako
  octopus
 • ပုစြန္

  えび

  • エビ
  • 海老
  • ebi
  shrimp
 • ပင္လယ္ငါးႀကီး

  たら

  • タラ
  • tara
  cod
 • ငါးပါးနီ

  たい

  • タイ
  • tai
  sea bream
 • ဂုံး/ခ႐ု

  かい

  • カイ
  • kai
  shellfish