စကားလုံး
ပင်လယ်စာ

 • ငါးကျီးကန်း

  あじ

  • アジ
  • aji
  horse mackerel
 • ငါးသတေ်တာငါး

  いわし

  • イワシ
  • iwashi
  sardine
 • မက်ကရယ်ငါး

  さば

  • サバ
  • saba
  mackerel
 • ဆာမွန်ငါး

  さけ

  • サケ
  • sake
  salmon
 • ငါးစလုံး

  さんま

  • サンマ
  • 秋刀魚
  • sanma
  pike
 • တူနာငါး

  まぐろ

  • マグロ
  • maguro
  tuna
 • ကဏန်း

  かに

  • カニ
  • kani
  crab
 • ပြည်ကြီးငါး

  いか

  • イカ
  • 烏賊
  • ika
  squid
 • ရေဘဝဲ

  たこ

  • タコ
  • tako
  octopus
 • ပုစွန်

  えび

  • エビ
  • 海老
  • ebi
  shrimp
 • ပင်လယ်ငါးကြီး

  たら

  • タラ
  • tara
  cod
 • ငါးပါးနီ

  たい

  • タイ
  • tai
  sea bream
 • ဂုံး/ခရု

  かい

  • カイ
  • kai
  shellfish