စကားလံုး
သဘာဝ

 • ပင္လယ္

  うみ

  • ウミ
  • umi
  sea
 • ျမစ္

  かわ

  • カワ
  • kawa
  river
 • ေတာင္

  やま

  • ヤマ
  • yama
  mountain
 • ေလ

  かぜ

  • カゼ
  • kaze
  かぜ
 • သစ္ပင္

  • ki
  tree
 • ေကာပ္းကင္

  そら

  • ソラ
  • sora
  sky
 • သစ္ေတာ

  もり

  • モリ
  • mori
  forest
 • တိမ္

  くも

  • クモ
  • kumo
  cloud
 • ေရကန္

  いけ

  • イケ
  • ike
  pond
 • ပန္း

  はな

  • ハナ
  • hana
  flower
 • ျမက္ပင္

  くさ

  • クサ
  • kusa
  grass