စကားလုံး
ဘာသာစကား

 • ဂျပန်စကား

  にほんご

  • ニホンゴ
  • 日本語
  • nihongo
  japanese
 • အဂၤလိပ္စကား

  えいご

  • エイゴ
  • 英語
  • eigo
  english
 • တရုတ်စကား

  ちゅうごくご

  • チュウゴクゴ
  • 中国語
  • chūgokugo
  chinese
 • ထိုင်းစကား

  たいご

  • タイゴ
  • タイ語
  • taigo
  thai
 • ကိုရီးယားစကား

  かんこくご

  • カンコクゴ
  • 韓国語
  • kankokugo
  korean
 • ဗီယက္နမ္စကား

  べとなむご

  • ベトナムゴ
  • ベトナム語
  • betonamugo
  vietnamese
 • ပြင်သစ်စကား

  ふらんすご

  • フランスゴ
  • フランス語
  • furansugo
  french
 • စပိန္စကား

  すぺいんご

  • スペインゴ
  • スペイン語
  • supeingo
  spanish
 • ရုရှားစကား

  ろしあご

  • ロシアゴ
  • ロシア語
  • roshiago
  russian