စကားလုံး
အလုပ်အကိုင်

 • ဘဏ်ဝန်ထမ်း

  ぎんこういん

  • ギンコウイン
  • 銀行員
  • ginkouin
  bank employee
 • ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း

  かいしゃいん

  • カイシャイン
  • 会社員
  • kaishain
  company employee
 • ဆရာဝန်

  いしゃ

  • イシャ
  • 医者
  • isya
  doctor
 • ဆရာ

  せんせい

  • センセイ
  • 先生
  • sensei
  teacher
 • အင်ဂျင်နီယာ

  えんじにあ

  • エンジニア
  • enjinia
  engineer
 • ဆိုင်ဝန်ထမ်း

  てんいん

  • テンイン
  • 店員
  • tenin
  clerk
 • အဆိုတော်

  かしゅ

  • カシュ
  • 歌手
  • kashu
  singer
 • ရဲအရာရွိ

  けいさつかん

  • ケイサツカン
  • 警察官
  • keisatsukan
  police man
 • ကျောင်းသား / ကျောင်းသူ

  がくせい

  • ガクセイ
  • 学生
  • gakusei
  student
 • အိမ်ရှင်မ

  しゅふ

  • シュフ
  • 主婦
  • shufu
  housewife