အပြောအဆို

  • ဖူဂျီတောင်သည်မြင့်သည်။ / __ သည် __ ဖြစ်သည်

    ふじさんは、たかいです

  • အဆက်
  • ふじさんは、たかいです