အပြောအဆို

  • ဂျပန်လူမျိုးသည်တူဖြင့်ထမင်းကိုစားသည်။ / __ သည် __ ဖြင့် __ ကို ပြုလုပ်သည်

    にほんじんは、はしで、ごはんを、たべます

  • အဆက်
  • にほんじんは、はしで、ごはんを、たべます