အဆက္အသြယ္
ႀကိယာဝိေသသန

  • အၿမဲ

    いつも

    • イツモ
    • itsumo
    always