အဆက်အသွယ်
ကြိယာဝိသေသန

  • အမြဲ

    いつも

    • イツモ
    • itsumo
    always