အဆက္အသြယ္
ေဖာ္ျပသည္2

 • ယုယသည္

  しんせつ

  • シンセツ
  • 親切
  • shinsetsu
  kind
 • က်န္းမာေသာ

  げんき

  • ゲンキ
  • 元気
  • genki
  energy
 • ေခ်ာေမာေသာ

  はんさむ

  • ハンサム
  • hansamu
  good looking
 • စည္ကားေသာ

  にぎやか

  • ニギヤカ
  • 賑やか
  • nigiyaka
  busy
 • တိတ္ဆိတ္ေသာ

  しずか

  • シズカ
  • 静か
  • shizuka
  quiet
 • ႀကိဳက္ေသာ

  すき

  • スキ
  • 好き
  • suki
  like
 • မုန္းေသာ

  きらい

  • キライ
  • 嫌い
  • kirai
  hate
 • ေတာ္ေသာ

  じょうず

  • ジョウズ
  • 上手
  • jōzu
  good at
 • ညံ့ေသာ

  へた

  • ヘタ
  • 下手
  • heta
  poor
 • နာမည္ႀကီးေသာ

  ゆうめい

  • ユウメイ
  • 有名
  • yūmei
  famous
 • လွပေသာ/သန္႔ရွင္းေသာ

  きれい

  • キレイ
  • 綺麗
  • kirei
  beautiful / clean
 • မသန္႔မ႐ွင္းျဖစ္သည္

  きたない

  • キタナイ
  • 汚い
  • kitanai
  not beautiful / dirty