အဆက်အသွယ်
ကျန်းမာရေးအခြေအနေ

 • ခေါင်းကိုက်သည်

  あたまがいたい

  • アタマガイタイ
  • 頭が痛い
  • atamagaitai
  i have a headache
 • ဗိုက်နာသည်

  おなかがいたい

  • オナカガイタイ
  • お腹が痛い
  • onakagaitai
  i have a stomachache
 • သွားကိုက်သည်

  はがいたい

  • ハガイタイ
  • 歯が痛い
  • hagaitai
  i have a toothache
 • တစ်ကိုယ်လုံးညောင်းညာသည်

  からだがだるい

  • カラダガダルイ
  • 体がだるい
  • karadagadarui
  feeling heavy
 • အဖျားရှိသည်

  ねつがあります

  • ネツガアリマス
  • 熱があります
  • netsugaarimasu
  i have a fever
 • ချောင်းဆိုးသည်

  せきがでます

  • セキガデマス
  • 咳が出ます
  • sekigademasu
  i have a cough
 • နှာစေးသည်

  はなみずがでます

  • ハナミズガデマス
  • 鼻水が出ます
  • hanamizugademasu
  i have a runny nose
 • သွေးထွက်သည်

  ちがでます

  • チガデマス
  • 血が出ます
  • chigademasu
  bleeds
 • အန်ချင်သည်

  はきけがします

  • ハキケガシマス
  • 吐き気がします
  • hakikegashimasu
  i feel nauseous
 • ချမ်းစိမ့်စိမ့်ဖြစ်သည်

  さむけをかんじます

  • サムケヲカンジマス
  • 寒気を感じます
  • samukegashimasu
  i have chills
 • အပူလောင်သည်

  やけどをしました

  • ヤケドヲシマシタ
  • 火傷をしました
  • yakedowoshimashita
  i burned
 • အစားအသောက်ပျက်သည်

  しょくよくがありません

  • ショクヨクガアリマセン
  • 食欲がありません
  • shokuyokugaarimasen
  i have no appetite
 • ဇက်ကြောတက်သည်

  かたがこります

  • カタガコリマス
  • 肩がこります
  • katagakorimasu
  i have stiff shoulders